Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Competencias

Compentecias básicas:

 • CB1: Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
 • CB2: Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
 • CB3: Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
 • CB4: Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
 • CB5: Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

Compentecias xerais:

 • CG1: Os estudantes son capaces de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance tecnolóxico e científico dentro dunha sociedade baseada no coñecemento e no respecto a:
  • a) Os dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
  • b) Os principios de igualdade de oportunidades e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
  • c) Os valores propios dunha cultura de paz e de valores democráticos.
 • CG2: Os estudantes son capaces de resolver problemas e tomar decisións de calquera índole baixo o compromiso coa defensa e práctica das políticas de igualdade.
 • CG3: Os estudantes son capaces de traballar en equipo tanto a nivel multidisciplinar como cos seus propios pares respectando o principio de igualdade de home e mulleres.
 • CG4: Os estudantes desenvolven un pensamento e razoamento crítico e saben comunicalos de maneira igualitaria e non sexista tanto en forma oral como escrita, na súa lingua propia e nunha lingua estranxeira.

Compentecias específicas:

 • CE1: Os estudantes demostran o seu coñecemento e comprensión dos feitos aplicando conceptos, principios e teorías relacionadas coa Química Teórica e Modelización Computacional.
 • CE2: Ampla e/ou adquire coñecemento dos métodos básicos da Química Cuántica e avalía críticamente a súa aplicabilidade.
 • CE3: Adquire unha visión global das distintas aplicacións da Química Teórica e modelización en campos da Química, Bioquímica, Ciencias de Materiais, Astrofísica e Catálisis.
 • CE4: Comprende os fundamentos teóricos e prácticos de técnicas computacionales coas que pode analizar a estrutura electrónica, morfológica e estrutural dun composto e interpreta adecuadamente os resultados.
 • CE5: Manexar as principais fontes de información científica relacionadas coa Química Teórica e Modelización Computacional, sendo capaz de buscar información relevante en química en páxinas web de datos estruturais, de datos experimentais químico físicos, en bases de datos de cálculos moleculares, en base de datos bibliográficas científicas e na lectura crítica de traballos científicos.
 • CE6: É capaz de realizar unha contribución a través dunha investigación orixinal que amplíe as fronteiras do coñecemento en simulación Química, desenvolvendo un corpus substancial, que mereza, polo menos en parte, a publicación referenciada a nivel nacional.
 • CE7: O/a estudante comprende a base da Mecánica Estatística formulada a partir das colectividades.
 • CE8: Sabe calcular funcións de partición e aplica estatística cuánticas e clásica aos sistemas ideais de interese en Química.
 • CE9: O/a estudante posúe a base matemática necesaria para o correcto tratamento da simetría en átomos, moléculas e sólidos, con énfases nas posibles aplicacións.
 • CE10: Está familiarizado cos postulados fundamentais da Mecánica Cuántica necesarios para un bo entendemento dos métodos máis comúns utilizados en química cuántica.
 • CE11: Os estudantes manexan as técnicas máis usuais de programación en física e en química e está familiarizado coas ferramentas de cálculo esenciais nestas áreas.
 • CE12: É capaz de desenvolver programas eficientes en Fortran co fin de utilizar as devanditas ferramentas no seu traballo cotián.
 • CE13: Entende os principios básicos das metodoloxías "ab initio" e Teoría dos Funcionais da Densidade.
 • CE14: O/a estudante é capaz de discernir entre os diferentes métodos existentes e como seleccionar o máis adecuado para cada problema.
 • CE15: Os estudantes comprenden e manexan as ferramentas matemáticas requiridas para o desenvolvemento da Química Teórica nos seus aspectos fundamentais e as súas aplicacións.
 • CE16: Coñece teorías e métodos de cálculo asociados a procesos cinéticos e avalía críticamente a súa aplicabilidade ao cálculo de constantes de velocidade.
 • CE17: O/a estudante está familiarizado coas técnicas computacionales que, baseadas na mecánica e dinámica molecular, son a base do deseño de moléculas de interese en campos tales como farmacoloxía, petroquímica, etc.
 • CE18: Coñece e evalua críticamente a aplicabilidade dos métodos avanzados da Química Cuántica aos sistemas cuasidegenerados, tales como, sistemas con metais de transición ou estados excitados (o seu espectroscopia e reactividad).
 • CE19: Coñece as teorías e os métodos de cálculo para o estudo de sólidos e superficies; avaliación crítica da súa aplicabilidade a problemas de catálisis, magnetismo, condutividade, etc.
 • CE20: Coñece a existencia de técnicas computacionales avanzadas tales como: canalización de instrucións e datos, procesadores superescalar e multiescalares, operacións en cadea, plataformas en paralelo, etc.

Compentecias transversais:

 • CT1: O/a estudante é capaz de adaptarse a diferentes contornas culturais demostrando que responde o cambio con flexibilidade.
 • CT2: O/a estudante é organizado no traballo demostrando que sabe xestionar o tempo e os recursos de que dispón.
 • CT3: O/a estudante posúe capacidade de análise e síntese de tal forma que poida comprender, interpretar e avaliar a información relevante asumindo con responsabilidade a súa propia aprendizaxe ou, no futuro, a identificación de saídas profesionais e xacementos de emprego.
 • CT4: O/a estudante ten capacidade de xerar novas ideas a partir das súas propias decisións.